Polityka prywatności i cookies

Powiadomienia strony

Na naszych stronach internetowych, w celu dostosowania naszych usług i produktów do osobistych wymagań Użytkownika, przechowujemy i uzyskujemy dostęp do informacji ("cookies") na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookie poprzez ustawienia oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym, takim jak przeglądarka internetowa.

 

Polityka prywatności i wykorzystanie plików Cookie

Szanując prywatność Użytkowników naszych stron internetowych, postępujemy zgodnie z Polityką Prywatności.


Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uzyskanych od Użytkowników korzystających z witryny royalquest.pl obsługiwanej pod adresem internetowym: www.royalquest.pl (zwanej dalej "Stroną internetową"), udostępnionej przez CENEGA S.A z siedzibą pod adresem: ul. Krakowiaków 50, 2-255 Warszawa, Polska, numer identyfikacji podatkowej: 521-008-52-35.

W ramach Polityki prywatności "Użytkownik" oznacza osobę fizyczną korzystającą z Witryny.

Dane osobowe

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych ("Rozporządzenie"),CENEGA S.A z siedzibą pod adresem: ul. Krakowiaków 50, 2-255 Warszawa, Polska, numer identyfikacji podatkowej: 521-008-52-35 (zwane dalej "Cenega"),informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Witryny lub w jej trakcie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem.

Cenega gromadzi tylko te dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usług wybranych przez Użytkownika, w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Cenedze, wprowadzania na rynek własnych usług, udzielania informacji o ofertach.

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Rozporządzeniu, dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. To samo dotyczy przypadku świadczenia usługi Newslettera dla korzyści Użytkownika. W takim przypadku podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) Regulaminu), którą Użytkownik może odwołać w dowolnym czasie.

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Cenege obejmują:

 • adres e-mail,
 • dane dotyczące połączenia internetowego lub sieciowego (w tym adres IP),
 • dane pomiarowe dotyczące czasu trwania i sposobu korzystania z konta, aktualnego statusu,
 • historię zakupów i wybrane linki,
 • preferencje i wybory, na przykład subskrypcje,
 • preferowany język i waluta.

W przypadkach wymaganych przez postanowienia Regulaminu, zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych jest podawana w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji lub innej procedury w celu umożliwienia korzystania z Witryny. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do Cenegi jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy i do świadczenia usług dla Użytkownika lub do zarejestrowania Użytkownika w Witrynie. Jeżeli Użytkownik nie udostępni wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe zarejestrowanie Użytkownika w Serwisie lub zawarcie umowy i świadczenie usług dla Użytkownika.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem. W związku z tym dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy i świadczenia usługi wybranej przez Użytkownika. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozwiązania ewentualnych sporów, które mogą powstać w związku z świadczonymi usługami, np. w odniesieniu do roszczeń (okres ten obejmuje okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Powierzenie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, może zostać powierzone podmiotom zewnętrznym, w szczególności dostawcom zajmującym się hostingiem, administracją, utrzymaniem i zarządzaniem, na podstawie pisemnej umowy zawartej na podstawie niniejszego rozporządzenia. Witryna internetowa, zarządzanie systemami teleinformatycznymi wykorzystywanymi do realizacji zamówień, podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne i podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówień), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), podmioty powiązane z 1 COG, w tym spółki z grupy kapitałowej.

Cenega zastrzega sobie prawo do ujawnienia informacji o Użytkowniku właściwym organom lub osobom trzecim, które złożą wniosek o takie informacje w zakresie dozwolonym przepisami prawa, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione innym osobom lub instytucjom, chyba że wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub są niezbędne do przetwarzania danych osobowych i odpowiedniej umowy zapewniającej ochronę praw i prywatności Użytkownika.

Prawa i obowiązki użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania danych, usuwania ich, żądania ograniczenia ich przetwarzania, przesyłania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych wykonywanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Cenega umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych z zestawu danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie Regulaminu. W takim przypadku dane osobowe zostaną usunięte w ciągu pięćdziesięciu pięciu (55) dni.

Cenega może odmówić usunięcia danych osobowych, jeśli Użytkownik naruszył zasady obowiązujące na stronie internetowej lub obowiązujące przepisy prawne, a dane osobowe należy zachować w celu wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez trzy (3) lata. Nie będą one wykorzystywane w celach marketingowych.

Jeżeli Użytkownik umieszcza na Witrynie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to zrobić tylko pod warunkiem, że nie narusza obowiązującego prawa i praw osobistych innych osób.

Dodatkowe informacje na temat plików cookie:

 • Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym Użytkownika końcowego, które służą do rozpoznawania urządzenia Użytkownika podczas ponownego łączenia się ze stroną internetową korzystającą z plików cookie.
 • Pliki cookie nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika, ale umożliwiają dokładniejszą identyfikację osobistych potrzeb Użytkownika, który obsługuje urządzenie, a tym samym umożliwia oferowanie im usług, które są lepsze i bardziej dostosowane do ich wymagań oraz ułatwiają połączenie z interesującymi witrynami.
 • Pliki cookie są używane przez Cenega również do:
 • statystyki - pozwalają tworzyć, dla potrzeb firmy i kontrahentów, statystyki funkcjonowania stron internetowych i wizyt użytkowników,
 • prezentacja i personalizacja komunikatów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.
 • Użytkownik może odmówić wyrażenia zgody na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z opcji, która wyłącza pobieranie i przechowywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Dostawca przeglądarki internetowej zapewnia metodę wyłączania pobierania i przechowywania plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych.
 • Usunięcie plików cookie może spowodować utratę możliwości korzystania z niektórych funkcji witryn Cenegi.

Inne dane

W niektórych przypadkach Cenega automatycznie zbiera określone rodzaje informacji, gdy użytkownik odwiedza Witrynę lub za pomocą adresów elektronicznych. Takie dane operacyjne związane z korzystaniem z Witryny (adres IP, nazwa domeny, sygnały nawigacyjne) są przechowywane w formie zbiorczej i anonimowej i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane te służą do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Witryny oraz generowania statystyk wspierających zarządzanie Witryną.

Środki ochrony danych

Dane osobowe użytkownika są zabezpieczone przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przejęciem przez osobę nieupoważnioną, przetworzeniem z naruszeniem obowiązujących przepisów i modyfikacją, zagubieniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Osiąga się to poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia, że przetwarzane dane osobowe są chronione w sposób odpowiedni do ryzyka i kategorii danych podlegających ochronie.

W szczególności Administrator stosuje środki techniczne, aby zapobiec pozyskiwaniu lub modyfikowaniu danych przez osoby nieuprawnione. Administrator chroni zbiory danych przed dostępem nieuprawnionych podmiotów, zapewnia dostęp do konta Użytkownika dopiero po uwierzytelnieniu, w tym wprowadzeniu osobistego loginu i hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika podczas procesu wypełniania i wysyłania formularzy internetowych są szyfrowane przy użyciu certyfikatów SSL.

Kontakt

Użytkownik Witryny może w każdej chwili skontaktować się z Cenegą w celu uzyskania informacji, czy i w jaki sposób Cenega wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe oraz zgłaszać wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo informacji i ich transfer. Adres, pod którym Użytkownik może skontaktować się z Cenegą: iod@cenega.com.

Cenega powołała inspektora ochrony danych. Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych, wyślij wiadomość e-mail na adres iod@cenega.com

Zmiana w polityce prywatności

Cenega zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i jednocześnie gwarantuje, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Umowy nie będą ograniczone bez zgody użytkownika. Wszelkie zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na stronie internetowej: www.royalquest.pl.

Jak skontaktować się z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika oraz zastosowaniem i wdrażaniem niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Biura Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zaloguj się
Wprowadź maila, a na Twoje konto zostanie wysłany link do zresetowania hasła
Nieprawidłowy adres e-mail Sprawdź swoją skrzynkę

 • O Grze
 • Media

© 2021 1С Online Games ltd, Katauri Interactive, Cenega Spółka akcyjna Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kreacja & wdrożenie: agencja interaktywna okinet

Strona używa plików cookie. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki - Szczegóły Akceptuję